KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – Amber Side – restauracja i catering

Social Media: :
KONTAKT

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Wersja 1.0

Zgodnie z RODO informujemy, że poniższe informacje są niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania przez nas danych osobowych:

1) Administratorem danych osobowych jest AMBER SIDE SP. Z O.O więcej na www.amberside.pl

2) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

  • obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. C RODO), który wynika z art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  • zgody wydanej przez kandydata poprzez wysłanie CV (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) w zakresie dodatkowych danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkiem prawnym,
  • zgody wydanej przez kandydata (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) w zakresie zamieszczenia CV w bazie kandydatów do celów wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych,
  • Istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO), jakim jest ocena motywacji i weryfikacja umiejętności kandydata na podstawie, odpowiednio: treści listu motywacyjnego, rozmowy,
  • Istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO), jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami.

3) Wskazanie danych osobowych w zakresie art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe a ich brak uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata. Podanie innych danych ma natomiast charakter dobrowolny. Dane nie podlegają automatyzacji ani profilowaniu.

4) Kandydat ma prawo odwołać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność przetwarzania jego danych przed odwołaniem zgody.

5) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od daty złożenia aplikacji w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i po jego zakończeniu do celów ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.  Następnie na podstawie zgody Kandydata przez okres 12 m-cy przechowujemy do przyszłych rekrutacji.

6) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawione do rozliczania i kontroli naszej działalności, podmioty świadczące dla nas usługi medycyny pracy w celu wykonania wstępnych badań bądź w niezbędnym zakresie (o ile dotyczy takiego zakresu) tj. księgowe, informatyczne, prawne, firmie hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej, operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne.

7) W określonych w RODO przypadkach kandydat może skorzystać z prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. F RODO, może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uzna że jego dane są przetwarzane z naruszeniem prawa.

This will close in 20 seconds