Regulamin konkursu „Dzień Chłopaka z Energa Wybrzeże” – Amber Side – restauracja i catering

Social Media: :
KONTAKT

Regulamin konkursu „Dzień Chłopaka z Energa Wybrzeże”

Regulamin konkursu „Dzień Chłopaka z Energa Wybrzeże”

By In Bez kategorii

REGULAMIN KONKURSU „Dzień Chłopaka z Energa Wybrzeże” W SERWISIE FACEBOOK 

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady konkursu „Dzień Chłopaka z Energa Wybrzeże” (dalej „Konkurs”), w szczególności reguluje warunki uczestnictwa w konkursie, zasady przyznawania nagród oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

1.2 Organizatorem Konkursu jest MMAWW Sp. z o.o., ul. Żaglowa 11, NIP 5842711721 (dalej „Organizator”).

1.3 Konkurs prowadzony jest na stronie Organizatora w serwisie Facebook pod adresem domenowym https://www.facebook.com/ambersidepl/. (dalej „Strona”).

1.4 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani przeprowadzany przez Facebook. Wyłączną odpowiedzialność za prowadzenie Konkursu ponosi Organizator.

1.5 Konkurs rozpoczyna się w dniu 22.09.2018r. o godzinie 13:00 i trwa do dnia 27.09.2018r. do godziny 17:00

1.6 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 27.09.2018r. o godzinie 18:00 na Stronie.

1.7 Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165).

 

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1 W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i zaakceptują postanowienia Regulaminu dostępnego pod adresem https://www.amberside.pl/ w sposób wskazany w poście ogłaszającym Konkursu ( dalej „Uczestnik”).

2.2 Akceptacja Regulaminu następuje poprzez umieszczenie przez Uczestnika komentarza z odpowiedzią na pytanie konkursowe  wraz z oświadczeniem o następującej treści: „Akceptuję regulamin konkursu”, „Zgadzam się z warunkami regulaminu konkursu” albo innego, podobnego i jednoznacznego w treści, oświadczenia Uczestnika o zgodzie na warunki Konkursu przewidziane w Regulaminie;

2.3 W Konkursie nie mogą brać udziału: (I) Organizator i osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie stosunku pracy lub innej podstawy prawnej, w szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło bądź umowy o świadczenie usług, a także (II) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub innej podstawy prawnej, w szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło bądź umowy o świadczenie usług, przez podmioty współpracujące z Organizatorem w przygotowaniu i realizacji Konkursu.

2.4 W celu wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest (I) posiadanie przez Uczestnika urządzenia elektronicznego (komputera, tabletu, smartfonu itp.) (II) z aktywnym dostępem do Internetu, które (III) umożliwia korzystanie z serwisu Facebook oraz (IV) aktywnego konta w serwisie Facebook założonego zgodnie z właściwym regulaminem Facebook przez cały czas obowiązywania Konkursu.

 

  1. ZADANIA KONKURSOWE

3.1. Zadaniem Uczestnika, który spełnia wszystkie warunki wskazane w pkt. 2 niniejszego Regulaminu, jest umieszczenie pod postem konkursowym, na stronie https://www.facebook.com/ambersidepl/ komentarza, komentarza ze zdjęciem lub komentarza z filmem z odpowiedzią na pytanie 1. Jak nazywa się trener gdańskiej drużyny? Oraz 2. Jak wyobrażasz sobie idealny wieczór z ukochanym/ną?

3.2. Każdy z Uczestników ma prawo do jednorazowego udziału w Konkursie.

 

  1. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

4.1 Organizator powoła Komisję Konkursową złożoną z 3 osób, która dokona przeglądu przesłanych przez Uczestników materiałów i wybierze najbardziej kreatywną odpowiedź na pytanie Konkursowe. Uczestnik, który będzie jej autorem, otrzyma nagrodę.

4.2 W Konkursie przewidziano następującą nagrodę:

4.2.1 Nagrodą za zajęcie 1 miejsca są dwa bilety na mecz Energa Wybrzeże Gdańsk vs KS Azoty Puławy, który odbędzie się 29.09.2018r. o godzinie 17:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej AWFiS Gdańsk na ul. Kazimierza Górskiego 1 o wartości 30 złotych oraz voucher dla dwóch osób na kolację składającą się z przystawki, dania głównego i deseru do Restauracji Amber Side (z siedzibą w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1) o wartości 212 złotych brutto. Łączna wartość nagrody wynosi 242 złote brutto.

4.2.2. Nagrodą za zajęcie 2 miejsca są dwa bilety na mecz Energa Wybrzeże Gdańsk vs KS Azoty Puławy, który odbędzie się 29.09.2018r. o godzinie 17:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej AWFiS Gdańsk na ul. Kazimierza Górskiego 1 o wartości 30 złotych oraz voucher dla dwóch osób na kolację składającą się z przystawki, dania głównego i deseru do Restauracji Amber Side (z siedzibą w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1) o wartości 212 złotych brutto. Łączna wartość nagrody wynosi 242 złote brutto.

4.2.3 Wartość nagrody zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych, która od razu zostanie potrącona i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego.

4.3 Uczestnikowi, który otrzyma nagrodę w Konkursie, nie przysługuje prawo wymiany nagrody na jej równowartość w gotówce.

4.4 Niezależnie od ogłoszenia wyników Konkursu, o którym mowa w pkt. 1.6 Regulaminu, Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą poprzez wiadomość prywatną.

4.5 Warunkiem przekazania nagrody jest odbiór osobisty nagrody przez zwycięzcę Konkursu w Restauracji Amber Side (z siedzibą w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1).

 

  1. MATERIAŁY I PRAWA DO NICH

5.1 Materiały przesłane przez Uczestników muszą spełniać łącznie następujące minimalne warunki:

5.1.1 wszystkie osoby, których wizerunek utrwalono na zdjęciach lub filmikach, zezwoliły Uczestnikowi na jego rozpowszechnienie, przy czym w odniesieniu do nieletnich zezwolenia takiego udzielili ich opiekunowie prawni. W każdym wypadku zezwolenie to obejmuje także upoważnienie do udzielenia dalszego zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku Organizatorowi w celach marketingowo-promocyjnych w serwisie Facebook;

5.1.2  nie zawierają treści niezgodnych z prawem oraz regulaminem Facebook;

5.1.3 nie zawierają treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne ani dyskryminujące na jakimkolwiek tle;

5.1.4 nie zawierają treści nawołujących do nienawiści lub przemocy;

5.1.5 nie naruszają dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w szczególności godności, czci, dobrego imienia, wizerunku oraz autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich.

 

  1. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

6.1 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator, tj.MMAWW Sp. z o.o., ul. Żaglowa 11, NIP 5842711721.

6.2 Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu, w szczególności kontaktu z Uczestnikami Konkursu, przyznania i przekazania nagrody, utrzymywania materiałów w serwisie Facebook oraz do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego celu.

6.3 W celu wskazanym wyżej mogą być przetwarzane następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail oraz ewentualnie inne kategorie danych dobrowolnie przekazanych przez Uczestnika w związku z przesłaniem Materiałów.

6.4 Powyższe dane Uczestników będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń Uczestników z tytułu Konkursu.

6.5 We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych i prywatności Uczestników, Organizator prosi o kontakt w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, na stronie Organizatora tj. https://www.facebook.com/ambersidepl/. Uczestnik, którego prawo do prywatności zostało naruszone przez Organizatora, może w każdym czasie złożyć skargę do organu ochrony danych.

 

  1. REKLAMACJE

7.1 Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej, na adres Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook, na stronie Organizatora tj. https://www.facebook.com/ambersidepl/.

7.2 Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, w ciągu 3 dni (trzech) dni od zajścia okoliczności będących podstawą do złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polski, powód złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz treść żądania Uczestnika Konkursu.

7.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Organizator wyśle odpowiedź na reklamację w formie, w jakiej reklamacja została złożona, odpowiednio na podany adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie internetowej https://www.amberside.pl/ w zakładce AKTUALNOŚCI.

 

 

Like:

Leave Your Comments

This will close in 20 seconds