Regulamin Konkursu Fotograficznego na Instagramie #AmberFoodie – Amber Side – restauracja i catering

Social Media: :
KONTAKT

Regulamin Konkursu Fotograficznego na Instagramie #AmberFoodie

Regulamin Konkursu Fotograficznego na Instagramie #AmberFoodie

By In GłównePosty

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE #AmberFoodie

 

  • 1 Postanowienia ogólne

 

1.1Organizatorem Konkursu pod tytułem „#AmberFoodie” (dalej: „Konkurs”) jest Restauracja Amber Side z siedzibą w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1.

 

1.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612 j.t.).

 

1.3. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w edycjach miesięcznych.

 

1.4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

1.5. Akceptując Regulamin, Uczestnik potwierdza, że zna i rozumie zasady Polityki Prywatności Serwisu Instagram oraz wyraża zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku, przesłanych zdjęć oraz podanych danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska) we wszelkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu (w tym umieszczenie zdjęć na stronach internetowych Organizatora i Zlecającego, w serwisie Instagram oraz na stronie Restauracji Amber Side, na portalu społecznościowym Facebook (http://www.facebook.com/ambersidepl/ ).

 

1.6. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 1 marca 2018r. do dnia 31 grudnia 2018 do godziny 23:59 czasu polskiego i jest podzielony na 10 (słownie: dziesięć) jednomiesięcznych rund. Każda z rund trwa od pierwszego dnia danego miesiąca od godziny 00:00, do ostatniego dnia danego miesiąca do godz. 23:59.

 

1.7. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na www.amberside.pl

 

  • 2 Zasady uczestnictwa

 

2.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny, a podanie związanych z nim danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

2.3. Aby przystąpić do Konkursu należy zostać obserwującym @amberside_restaurant w aplikacji Instagram (tzn. posiadać lub założyć konto na portalu społecznościowym instagram.com, wyszukać profil @amberside_restaurant pod linkiem https://www.instagram.com/amberside_restaurant/ i kliknąć „Obserwuj”), dodać na swój profil Instagram zdjęcie potrawy nawiązującej do miesięcznej tematyki konkursu ogłaszanej przez Oraganizatora na jego profilu w serwisie Instagram (https://www.instagram.com/amberside_restaurant/), a następnie do zdjęcia dodać w podpisie hashtag (tzn. znacznik poprzedzony #) #AmberFoodie oraz otagować (tzn. oznaczyć w treści) @amberside_restaurant.

 

2.4. Zdjęcia należy opublikować na swoim profilu na Instagramie, dodając hashtag (znacznik poprzedzony #) #AmberFoodie oraz tag (oznaczenie) @amberside_restaurant. Ważne: profil Instagram Uczestnika musi być ‘publiczny’ (nie może w ustawieniach oznaczony jako ‘prywatny’).

 

2.5. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na stronie Restauracji Amber Side na portalu Facebook i Instagram, w przypadku wygrania Konkursu, nadesłanego zdjęcia, swojego loginu oraz imienia i nazwiska.

 

2.6. W Konkursie biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy spełniają warunki określone Regulaminem oraz prawidłowo opublikowali zdjęcia na swoim profilu na Instagramie.

 

2.7. W Konkursie nie będą brali udziału Uczestnicy, którzy opublikowali zdjęcia zawierające treści:

– słabej jakości uniemożliwiające ich odczytanie,

– niezgodne z tematyką Konkursu,

– do których prawa przysługują osobom trzecim,

– naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

– sprzeczne z dobrymi obyczajami lub mogące być uznane za obelżywe, kojarzyć się z przemocą, rasizmem i innymi przejawami jakiejkolwiek dyskryminacji,

– odnoszące się w szczególności do religii, polityki, hazardu, wyrobów tytoniowych oraz innych substancji niedozwolonych,

– niewłaściwe z innych powodów.

 

2.8. W razie powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do autentyczności zdjęć́ , kont Uczestników lub jakichkolwiek innych nieprawidłowości, Organizator Konkursu może skontaktować się z Uczestnikiem, celem wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości. W przypadku braku udzielenia wiarygodnych wyjaśnień́ przez Uczestnika, Organizator może wykluczyć danego Uczestnika od dalszego udziału w Konkursie.

 

2.9. W przypadku ustalenia, iż Uczestnik nie spełnia warunków Konkursu wskazanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik zostaje wykluczony z Konkursu.

 

2.10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

 

  • 3 Dane osobowe

 

3.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 

3.2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie.

 

  • 4 Nagroda

 

4.1. Nagrodą w Konkursie jest 10 (dziesięć) podwójnych zaproszeń na kawę i ciasto dla dwóch osób w restauracji Amber Side (z siedzibą w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1) przydzielanych w miesięcznych rundach Konkursu po 1 (jednej) sztuce. Nagroda obejmuje:

– dwa dowolne napoje ciepłe z karty – dwa dowolne desery z karty.

 

4.2. Voucher jest ważny 3 (trzy) miesiące od daty otrzymania Nagrody. Przez ważność rozumie się dokonanie rezerwacji i zrealizowanie zaproszenia w terminie 3 (trzech) miesięcy od otrzymania Nagrody.

 

4.3. Nagroda nie podlega wymianie ani zamianie na środki finansowe lub inne usługi.

4.4. Warunkiem przekazania Nagrody jest wysłanie przez danego Zwycięzcę, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu w danej rundzie konkursowej, wiadomości prywatnej z podaniem adresu mailowego Zwycięzcy oraz adresu do korespondencji bezpośrednio do @amberside_restaurant. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do wydania Nagrody.

 

4.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku Zwycięzca traci prawo do Nagrody.

 

4.6. Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

 

4.7. W przypadku zrzeczenia się Zwycięzcy prawa do Nagrody, lub kiedy Zwycięzca danej rundy konkursowej nie przekaże lub przekaże niepełne, bądź nieprawidłowe dane, uniemożliwiające przekazanie mu Nagrody, wówczas traci prawo do Nagrody. W takim przypadku Komisja Konkursowa dokona wyboru Zwycięzcy spośród pozostałych Uczestników danej rundy konkursowej, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

4.8. W ramach Konkursu Organizator przewidział 10 (dziesięć) nagród, tj. po jednej na każdy miesiąc, stanowiącego rundę konkursową, która zostanie przyznana temu Uczestnikowi, którego wykonanie zadania Komisja uzna za najlepsze zdjęcie, spośród wszystkich prawidłowo opublikowanych zdjęć, według kryteriów wyboru laureatów, określonych w niniejszym Regulaminie.

 

4.9. Kryterium przyznania Nagrody stanowić będzie swobodną oceną Komisji, wykonanych przez Uczestników zdjęć, pozwalających uznać je za ciekawe, pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe.

 

4.10. Po upływie ostatniego dnia miesiąca danej rundy konkursowej, o której mowa w punkcie 4.8. Regulaminu, Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzcy spośród wszystkich prawidłowo opublikowanych zdjęć Uczestników w danej rundzie konkursowej.

 

4.11. Wyniki każdej z 10 (słownie: dziesięciu) rund konkursowych będą ogłaszane do 5 dnia kolejnego miesiąca, za poprzedni miesiąc, w osobnym poście konkursowym, zamieszczonym na stronie: http://facebook.com/ambersidepl/ oraz w aplikacji Instagram na profilu @amberside_restaurant. Nagrodzeni uczestnicy zostaną ‘otagowani’ (oznaczeni) w treści posta (nazwa użytkownika z Instagramu).

 

4.12. Komisja Konkursowa składać się będzie z 3 (trzech) osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków Komisji. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie przeprowadzenie Konkursu oraz nadzór nad jego przebiegiem.

 

4.13. Do zadań Komisji będzie należało w szczególności:

– zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym Uczestnikom;

– wybór zwycięzcy Konkursu oraz zabezpieczenie zgodności wyboru zwycięzcy z postanowieniami Regulaminu i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;

– czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;

– podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się̨ wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu;

– udział w czynnościach wydawania nagród, sprawdzenie prawidłowości danych do odbioru nagrody przez zwycięzców Konkursu.

 

4.14. Organizator oświadcza, że Nagroda zostanie przekazana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

  • 5 Reklamacje

 

5.1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 7 dni od zakończenia konkursu mailowo za pośrednictwem adresu: konkursamberside@gmail.com. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz przedmiot reklamacji.

 

5.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez podany adres e-mail.

 

5.3. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

 

5.4. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane są większością głosów w formie pisemnej uchwały. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

  • 6 Licencja i prawa autorskie

 

6.1. Poprzez zamieszczenie zdjęcia na swoim profilu z #AmberFoodie, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że posiada autorskie prawa majątkowe do wykonanego zdjęcia będącego utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), jest jego autorem, a także oświadcza, że utwór nie zagraża ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza osobistych i majątkowych praw autorskich osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Organizatorowi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Uczestnik zobowiązuje się do wynagrodzenia ww. podmiotom wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych kosztów, w tym kosztów poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich, zwalniając je od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu, a w przypadku wszczęcia postępowania sądowego – do wzięcia w nim udziału.

 

6.2. Zwycięzca Konkursu upoważnia Organizatora do nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania z fotografii w zakresie związanym z działalnością Organizatora, w tym przeprowadzeniem i promowaniem Konkursu, w szczególności wykonywania autorskich praw zależnych do fotografii, w tym w zakresie twórczego przekształcania, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów fotografii, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką oraz jego rozpowszechniania poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zastrzeżeniem ust. 3.

 

6.3. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi powyższej licencji bez odpłatności.

 

  • 7 Postanowienia końcowe

 

  1. 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości kontaktu z uczestnikiem z powodu podania nieprawdziwych lub błędnych danych. W takiej sytuacji Nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

7.2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres konkursamberside@gmail.com z informacją o rezygnacji. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

7.3. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook, Instagram lub wiadomość mailową na adres konkursamberside@gmail.com.

 

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.

 

7.5. Serwis Facebook oraz serwis Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.

 

7.6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego uczestników.

 

7.7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.

 

7.8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

 

7.9. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu i jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

 

7.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Konkursie z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora, dotyczy to w szczególności problemów technicznych, skutkującymi problemami komunikacyjnymi, w tym zamieszczania przez Uczestników zdjęć na portalu Instagram bądź w jakikolwiek inny sposób, mogących wpływać na ostateczne wyniki Konkursu.

 

7.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika, bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.

 

7.12. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Instagram lub Facebook, ani jego właścicielami czy jego administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje, związane z Konkursem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram.

 

Like: